Безопасност и здраве при работа

София Мед се ангажира да осигурява безопасни работни места и непрекъснато да промотира темата за  здравето и безопасността сред своите служители, бизнес партньори, клиенти, доставчици, подизпълнители, сътрудници и посетители.

Основната цел на София Мед е “Без инциденти и професионални заболявания” и, за да го постигне, се изисква следното от всички служители и :

  • Да създават култура, според която всички наранявания и свързани с работата заболявания могат и трябва да бъдат предотвратени;
  • Да спазват стриктно цялото приложимо законодателство и да прилагат напълно всички стандарти, инструкции и процедури на София Мед по отношение на здравето и безопасността на работното място;
  • Да идентифицират, оценяват и редовно актуализират рисковете за здравето и безопасността на оперативните процеси, и да предприемат превантивни мерки, насочени към тяхното минимизеране;
  • Да докладват и разследват в дълбочина всички инциденти (злополуки, почти инциденти и опасни ситуации) и да прилагат подходящи коригиращи и превантивни мерки, за да се избегне повторната им поява;
  • Да комуникират открито и прозрачно всички въпроси, свързани със здравето и безопасността;
  • Да признават значението на нагласите и поведението на хората по отношение на здравето и безопасността, както и да осигуряват непрекъснато обучение за повишаване на знанията и развитието на уменията по здраве и безопасност, като същевременно насърчават участието им във всички дейности, свързани със здравето и безопасността;
  • Да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд както и подходящите лични предпазни средства (ЛПС) за превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
  • Непрекъснато да подобряват здравето и безопасността чрез ангажиране на всички заинтересовани страни в усилията за здраве и безопасност, както и да интегрират здравето и безопасността като ключов елемент във всички процеси на управление и корпоративна култура.


Служителите и бизнес партньорите трябва да се ангажират с опазването на здравето и безопасността „навсякъде и по всяко време“ като условие за продължаване на заетостта и сътрудничеството.

Здравето и безопасността са отговорност на всеки!

Съответствие

София Мед ще спазва разпоредбите на Политиката по здраве и безопасност, както и националните закони и разпоредби. Ако има разлики между съдържанието на тази политика и националните закони или други приложими стандарти, ще се прилагат по-строгите изисквания.

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия ръководител, отговорен за София Мед.

 

................

д-р Йоанис Пападимитриу

Изпълнителен Директор

 

март 2023

Manage Cookie Preferences