Безопасност и здраве при работа

Основна цел и приоритет за Ръководството на СОФИЯ МЕД е непрекъснатото подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. Ангажиментите в тази насока са изредени в Политиката по БЗР, за която е внедрена Система за управление на БЗР, и която е в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001.

СОФИЯ МЕД подобрява здравето и безопасността чрез различни възпитателни и образователни програми и обучения в тази сфера. Компанията инвестира  в непрекъснатото развитие и обучение на своите служители.

СОФИЯ МЕД си сътрудничи с държавни институции, техникуми и университети като предлага стипендии и стаж на студенти и завършващи.

 

ПОЛИТИКА ПО БЗР

 

Осигуряването на безопасността и здравето при работа е дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност за ръководството на София Мед АД  с внимателен подход към работниците и служителите и към обществото като цяло. То е определящо при  осъществяване на всички инвестиционни, екологични, технологични и организационни ежедневни дейности.

С поемането на тази отговорност ръководството на София Мед АД декларира, че:

1. Принципът на осигуряване безопасността и здравето на всички работни места и постоянното подобряване на работните условия са в пълно съответствие с приложимите законови изисквания и корпоративни инструкции на Виохалко груп и представляват ключов елемент във всички управленски процеси и част от  корпоративната ни култура.

2. Основната ни цел е достигането на нулев брой злополуки, професионални заболявания, наранявания и инциденти при работа с оглед запазване сигурността, здравето и благоденствието на целия персонал, включително на фирмите - подизпълнители, работещи на територията на София Мед АД. Това ще повиши удовлетвореността на нашите клиенти и качеството на продукцията ни.

3. Съгласувано с политиката на дружеството са подготвени задачите и индивидуалните отговорности на всички работници и служители, като се стимулира активното им участие в дейностите, свързани с осигуряването на безопасността и здравето при работа.

4. Поддържа непрекъснат и открит диалог с представителите на работниците при управлението на условията на труд чрез работата на Комитета по условия на труд и Комитета по информираност и съгласуване на интересите.

5. Осигуряването на всички ресурси (финансови, кадрови и материални), необходими за прилагането на политиката за безопасност и здраве при работа е с висок приоритет.

6. Прилага проактивен подход на управление на системата за управление на безопасността и здравето при работа, основан на:

  • периодично оценяване и ефективно управление на производствените рискове с участието на персонала на София Мед АД с цел минимизирането им;
  • непрекъснато документирано обучение и обмен на информация с работниците, служителите и всички трети лица за възможните рискове при работа и методите за тяхното ограничаване и отстраняване с цел обогатяване на знанията и уменията, свързани със здравето и безопасността при работа;
  • незабавно разследване и докладване на всички инциденти (злополуки с и без загуба на работни дни, почти инциденти) с цел прилагането на подходящи превантивни и коригиращи мерки, които ще предотвратят повторението им.
  •  мониторинг на параметрите на работната среда;
  • провеждане на редовни инспекции от отдела по безопасност и здраве при работа и екипа одитори по безопасност и здраве при работа за предприемане на подходящи коригиращи действия, което е нашият основен инструмент за превенция на злополуките.
  • Насърчаване на активното участие на всички работници и служители, както и бизнес партньорите ни, в инициативи за подобряване на представянето ни в областта на здравето и безопасността при работа.

7. Демонстрира нулева толерантност към нарушаването на установените правила по здраве и безопасност при работа в компанията от страна както на нашите работници и служители, така и на нашите партньори.

8. Системата за управление на безопасността и здравето при работа е разработена, въведена и сертифицирана, като част от интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, в съответствие с международните стандарти съответно ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, и отговаря на изискванията на националното законодателство, корпоративните инструкции на Виохалко груп, научните и технически постижения и добрата практика.

9. Системата се инспектира и оценява ежегодно за ефикасност и адекватност по отношение на всички нормативни и корпоративни изисквания с цел непрекъснато подобряване и прилагане на всяко работно място и по всяко време.

10. Последователното прилагане на системата за управление на здравето и безопасността при работа е задължение и споделена отговорност на всички мениджъри, специалисти и изпълнители, защото устойчивото развитие и просперитета на София Мед АД се основават на доброто здраве,  добрата работоспособност и високата продуктивност на хората му.

11. Внедрената система за управление на здравето и безопасността при работа, отговорните бизнеспрактики и фирмените програми са гаранция за поддържане на икономическа устойчивост и социална сигурност, както и за подобряване културата на безопасен труд и подобряване на репутацията на компанията.

 

За успешното провеждане на политиката по безопасност и здраве при работа, Ръководството на София Мед АД  изисква от всички  ръководители, служители и работници на фирмата, както и от всички свои партньори, да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм и отговорно поведение по отношение на безопасността и здравето при работа. Всеки трябва, също така, стриктно да спазва изискванията, регламентирани в документите на системата за управление на безопасността и здравето при работа и активно да участва в нейното функциониране и развитие с цел да бъде непрекъснато подобрявана.

                                                                       

Февруари 2017                                      

Изпълнителен директор

/Д-р Йоанис Пападимитриу/