Корпоративна Социална Отговорност

София Мед e внедрила принципите на Устойчивостта в своята дейност като по този начин осъзнава, че развитието й в дългосрочен план може да бъде постигнато само чрез устойчиво развитие. Загрижеността за здравето и безопасността на служителите, опазването и защитата на околната среда, задоволяването на нуждите на клиентите и хармоничното съжителство с местните общности са основните въпроси на София Мед по устойчивост.

Политиката по устойчивост е в съответствие с фирмените ценности: отговорност, честност, прозрачност, ефективност и иновации, и е определена от Ръководството, което се ангажира със следното:

 • Изпълнение на Политиката по устойчивост на всички нива във фирмата;
 • Стриктно спазване на законодателството заедно с прилагането на стандарти, политики, вътрешни правила и процедури прилагани от Компанията, както и други ангажименти произтичащи от доброволните споразумения, подписани и приети от София Мед;
 • Двупосочна и открита комуникация с всички заинтересовани страни, за да се идентифицират и запишат техните нужди и очаквания;
 • Осигуряване на безопасна и здравословна среда за нашите служители, партньори и трети страни;
 • Защита на правата на човека и осигуряване на работна среда на равни възможности, без дискриминация;
 • Продължаване на усилията в посока намаляване на въздействието върху околната среда чрез прилагане на отговорни дествия и превантивни мерки в съответствие с най-добрите възможни техники;
 • Сътрудничество и подкрепа на обществото, с цел да допринесе към устойчивото развитие на местните общности
 • Непрекъснат стремеж към създаване на добавена стойност за заинтересованите страни.

 

За да се реализира гореспоменатите ангажименти София Мед доброволно и отговорно е планирала внедряването на съответните програми, като в същото време, е определила стратегически приоритети, които се фокусират върху следните области на устойчивостта на компанията:

1. Икономически растеж и корпоративно управление

Компанията се стреми да постига положителни финансови резултати, да прилага система на добро Корпоративно Управление, да оценява и управлява бизнес рисковете с цел да се защитят интересите на акционерите. Тя разработва процедури и предприема мерки както за подобряване на прозрачността, така и за борба с корупцията.

2. Пазари

Компанията се фокусира върху постигането на най-доброто и пълно удовлетворение на клиентите и инвестира в научноизследователска и развойна дейност, за да предложи нови продукти и услуги с високо качество и добавена стойност, като по този начин подобрява позицията си в една все по-бързо развиваща се бизнес среда. В допълнение, Компанията изисква отговорно бизнес поведение и от своите доставчици и партньори.

3. Човешки Ресурси – Безопасни и Здравословни Условия на Труд

Компанията зачита и подкрепя международно признатите човешки права и внедрява политики за справедливо възнаграждение, меритокрация и равни възможности по отношение на всички свои служители, без какъвто и да е вид дискриминацияи с уважение към различчията на своите служители. Компанията също така осигурява възможности за непрекъснато развитие на човешките ресурси чрез регулярни обучения и оценка.

Безопасната и здравословна работна среда е въпрос от първостепенно значение за Компанията.

4. Околна среда

Що се отнася до управлението на околната среда, Компанията прилага принципа на превенцията и предприема систематични стъпки за минимизиране на въздействието на дейността си върху околната среда. Компанията следва принципите на Кръговата икономика, като осигурява оптимално управление на природните ресурси, насърчава рециклирането на метали и употребата на вторични материали, давайки също приоритет на управлението на отпадъците, базирано на степента на „кръговост“ на метода за третиране.

 

5. Местни общности

Компанията застава на страната на местните общности и се отнася с внимание към техните въпроси, като изгражда тесни взаимоотношения, базирани на диалог и взаимно сътрудничество. Компанията разработва и прилага действия, отговарящи на основните нужди на обществото по отношение на трудова заетост, развитие, образование, здравеопазване, социални грижи и култура. Тя насърчава доброволческия принцип и подкрепя инициативи, с цел развитието на местните общности.

 

По отношение на всички тези ключови въпроси, засягащи София Мед, ние определяме цели на Устойчивост, които ежегодно се оценяват за тяхната ефективност и се преразглеждат в случай на необходимост.

Съответната политика, резултатите от представянето на Компанията свързани с темите на Устойчивостта, както и с изпълнението на програми и постигането на поставени цели, се проследяват от фирмения Екип по Устойчивост и се обявяват на годишна база, така че всички заинтересовани страни да бъдат информирани.

Мненията и възгледите на заинтересованите страни се вземат предвид при провеждането на Годишния преглед на Ръководството по всички теми споменати по-горе.

ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ

 • safety-day_170x100_crop_478b24840a

  Ден по безопасност

 • green-sunday_170x100_crop_478b24840a

  Зелена Неделя

 • football-team_170x100_crop_478b24840a

  Футболният ни отбор

 • christmas-party_170x100_crop_478b24840a

  Коледното тържество

 • open-doors-day_170x100_crop_478b24840a

  Ден на Отворени Врати