Околна среда

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЕНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

София Мед се ангажира да работи с отговорност и уважение към околната среда и обществото.Доброто екологично и енергийно управление на нашите производствени инсталации и спомагателни дейности е една от най-важните оперативни цели и е от съществено значение за осигуряване на устойчивостта на нашите дейности. Тази политика потвърждава нашия подход да бъдем част от глобалните усилия за справяне с изменението на климата. Като голям консуматор на енергия, ние се ангажираме да купуваме и използваме енергия по отговорен, ефективен и рентабилен начин с цел да намалим въглеродния си отпечатък. Основните параметри, които управляват гореспоменатата рамка, са интегрирани в Системата за управление на околната среда и енергията, която следва изискванията на международните стандарти ISO 14001 и ISO 50001 и се прилага за всички наши дейности, за дизайна, производството и продажбата на продуктите на компанията. Принципите, на които се основава прилагането на Системата за управление на околната среда и енергията, са посочени в настоящата Политика по околна среда, енергия и изменение на климата с ангажимента на компанията към следните:

Околна среда

 • Да работи в съответствие с приложимото законодателство в областта на околната среда и други поети от компанията , както и ъс специфичните екологични експлоатационни изисквания на всяка инсталация;
 • Да работи отговорно, като се стреми да сведе до минимум потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда, включително върху атмосферния въздух, почвата и водата, и биоразнообразието, и да създаде механизми за наблюдение на екологичните аспекти, рискове и възможности;
 • Да определи цели за системата за управление на околната среда на компанията, както и количествени цели за непрекъснато подобрение на екологичното си представяне и минимизирането на своя отпечатък върху околната среда;
 • Да се стреми да увеличи използването и рециклирането на вторични суровини, за да допринесе за кръговата икономика и да минимизира въглеродния отпечатък на своите продукти, като в същото време оптимизира всички процеси и разработва нови технологии, които позволяват минимално генериране на отпадъци;
 • Да управлява отпадъците от дейността си в съответствие с принципите на кръговата икономика;
 • Да взема необходимите превантивни мерки за осигуряване на опазване на околната среда при съхранението на опасни вещества;
 • Да осъзнава, че водата е ценен природен ресурс и, че водните ресурси трябва да бъдат пестени, а водният живот - да бъде защитен. Компанията ще използва ефективно водата в своята дейност и ще се стреми да увеличи усилията за намаляване на консумацията на вода, както и за повторното използване и рециклирането на водата;
 • Да обръща внимание на всеки потенциален екологичен инцидент, като следва определената процедура за действие при екологични инциденти със съответно разследване;
 • Да комуникира своето представяне прозрачно и да участва в открит диалог с всички заинтересовани страни по проблемите на околната среда;
 • Да насърчава своите бизнес партньори (доставчици, подизпълнители) да възприемат същите екологични принципи като тези на компанията.
 

Енергия и изменение на климата

 • Да спазва всички закони, свързани с енергията и въглерода, както и други регулаторни изисквания и изисквания за докладване;
 • Да си постави цели за непрекъснато подобрение на енергийната ефективност чрез прилагане на ефективни програми за управление на енергията, насочени към всички производствени дейности, като същевременно осигурява безопасна и комфортна работна среда;
 • Да оценява всички инфраструктурни инвестиции (ново оборудване, обновяване на съществуващо оборудване) и нови производствени процеси въз основа на приноса им към енергията и въглеродния отпечатък;
 • Да разработи стратегия за ефективно идентифициране и намаляване на въглеродния отпечатък - както пряко, така и косвено, от компанията и нейните продукти.
 • Да взема участие в инициативи за определяне на стандартите в индустрията и за създаване на програма за намаляване на въглеродните емисии по цялата верига на стойността и да включва всички заинтересовани страни;
 • Да обучава служителите по практики за енергиен мениджмънт, в зависимост от тяхната роля и сфера на влияние;
 • Да се ангажира активно с търговски и публични органи за разработване и прилагане на най- добри практики;
 • Редовно да преглежда и докладва за своето представяне и да гарантира непрекъснато подобрение.

 

Съответствие

София Мед ще спазва условията в Политиката за околната среда, енергетиката и изменението на
климата, както и приложимото екологично и енергийно законодателство и разпоредби.

 

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия ръководител, отговорен за София
Мед.

 

...............

д-р Йоанис Пападимитриу,
Изпълнителен Директор

 

Март 2023

Manage Cookie Preferences