Околна среда

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

от страна на ръководството на „София Мед” АД 

Опазването на околната среда и енергийната ефективност са висш приоритет на ръководството на „София Мед” АД, имат първостепенно значение при осъществяване на основните производствени и спомагателни дейности и не могат да бъдат обект на компромиси.

Компанията се ангажира да работи с абсолютна отговорност и уважение към околната среда и обществото. Доброто управление на околната среда и ефективното използване на природните ресурси са едни от най-важните ни цели и са абсолютно необходими за устойчивостта на нашите дейности.

Нашата визия е да бъдем предпочитаният партньор в производствената индустрия в световен мащаб.

Нашата мисия е да генерираме устойчив растеж и да създаваме стойност чрез отличните постижения на нашите хора, продукти и услуги, и с уважение към околната среда и обществото.

„София Мед“ АД интегрира във всичките си бизнес дейности своите ценности: етично поведение, честност, отговорност и открита комуникация.

В рамките на управлението на околната среда и енергийният мениджмънт, „София Мед” АД си поставя следните стратегически цели:

 • Устойчиво използване на природните ресурси и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
 • Подобряване на енергийните характеристики и намаляване на разходите за енергия.

Основни приоритети за постигане на целите са:

 • поддържане на съответствие с приложимите законови и други изисквания (задължения за спазване), свързани с използване, потребление на енергия, енергийна ефективност, управление на околната среда;
 • идентифициране и управление на аспектите и въздействията за околната среда, на рисковете и възможностите;
 • управление на отпадъците и предотвратяване на замърсяване;
 • устойчиво използване на ресурсите и адаптиране към климатичните промени;
 • готовност за действие в извънредни ситуации;
 • непрекъснато подобряване на резултатността на системата.

За реализация на политиката, ръководството на дружеството се ангажира:

 • да има водеща роля, навременно да осигурява ресурси за постигане на общите и конкретни цели;
 • да прилага най-добрите налични техники при производството на изделия от мед и медни сплави;
 • да внедрява мерки за оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
 • да поддържа многостепенен, специализиран и надежден мониторинг и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, процеси, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху околната среда или са свързани със значимо използване на енергия;
 • да поддържа и развива съвременна и ефективна система за подбор, квалификация и мотивация на персонала;
 • да поддържа и развива система от методи и средства за самоконтрол и самооценка на дейностите;
 • да гарантира прозрачност и участие в открит диалог с всички заинтересовани страни по въпросите за управление на околната среда и енергийната ефективност;
 • да налага строги изисквания към своите доставчици, за прилагане на корпоративните политики на „София Мед” АД;
 • да подкрепя проектирането и закупуването на енергийно ефективни технологични решения, оборудване и услуги, които оказват влияние върху енергийните характеристики;
 • да провежда редовно прегледи на системата, за да се осигури нейната актуалност и адекватност;
 • да осигурява разбирането, внедряването и поддържането на декларираната политика на всички нива в дружеството.

Целта на ръководството е непрекъснато да повишава степента и културата на поведение в дружеството, по отношение на екологосъобразност и енергийна ефективност, в съответствие със стандартите ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, като се вземат предвид контекста на организацията, изискванията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, особености при реализацията на продуктите на дружеството.

 

Ноември 2020 г.                                

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/Д-р ЙОАНИС ПАПАДИМИТРИУ/