Труд и Права

ПОЛИТИКА ЗА ТРУДА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

София Мед признава правото на всички служители и заинтересовани страни да работят с достойнство и вярва, че всеки в компанията е отговорен за надлежното зачитане на правата на човека. В София Мед ангажираността с етичните принципи е изключително важна. подкрепя и зачита основните принципи, формулирани във Всеобщата декларация за правата на човека, Ръководните принципи на ООН относно бизнеса и правата на човека, Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие и Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права на работното място. подкрепя защитата на международните права на човека по цялата верига на стойността на бизнеса и няма да бъде съучастник в нарушения на правата на човека. Политиките и процедурите на компанията се придържат към всички приложими национални закони касаещи свободата на сдружаване и колективно договаряне, липсата на дискриминацията, липсата на принудителен труд и непълнолетни работници на работното място.

Ангажиментът на София Мед се основава на моралните принципи, отнасящи се до основните права на човека, съдържащи се в Декларацията на Международната организация по труда за основните принципи и права на работа.

Липса на дискриминация

София Мед зачита разнообразието и избягва всяка форма на несправедлива или незаконна дискриминация при заетост или работа, насърчавайки култура, при която хората признават стойността, която носи разнообразната работна сила. наема персонал и го оценява, възнаграждава и администрира по начин, който не го дискриминира по отношение на пол, раса, етническа принадлежност, религия или друга вяра, възраст, семейно положение, увреждане, сексуална ориентация, политическо мнение,  синдикална принадлежност, социален или образователен ценз. Разнообразието на работното място на всички нива се насърчава.

Равенство и равни възможности

София Мед пол, раса, етническа принадлежност, националност, религия, възраст, социален или образователен ценз, увреждане, вяра, сексуална ориентация
или членство в партии и синдикати. Тези принципи се прилагат при набирането на персонал, за служителите с трудов договор и при професионалното повишаване на техните служители. Единствените решаващи фактори при заетостта са резултатите, опитът, личността, ефективността, уменията, квалификацията и поведението.

Свобода на сдружаване

София Мед отстоява  свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне. София Мед поддържа открит и конструктивен диалог със своите служители и зачита правата им да се сдружават свободно, да се организират и да се договарят колективно в съответствие с приложимите закони и разпоредби в подкрепа на техните взаимни интереси.

Принудителен труд

София Мед отхвърля всяка форма на принудителен труд. Работата, извършвана в компанията и от нейните бизнес партньори, трябва да бъде доброволна. В не се толерира никаква форма на принудителен и задължителен труд.

Непълнолетни работници

София Мед забранява наемането на лица под приложимата законоустановена минимална възраст за работници и във всеки случай на минимална възраст 18 години, освен в случаите на професионално обучение за млади хора. е против всички форми на експлоатация на деца. Компанията не осигурява работа на деца, преди да навършат законната възраст, на която да са завършили задължителното си образование, както е определено от съответните компетентни органи и законови ограничения. очаква нейните бизнес партньори и сътрудници да спазват и прилагат подобни стандарти и да спазват законите на държавата в страните, в които оперират.

Тормоз на работното място

Тормоз (включително всички форми на сексуален тормоз и тормоз въз основа на други правно защитени категории), булинг, грубо или неуважително поведение и неприлични коментари не се допускат. София Мед забранява всякакви действия или заплахи за насилие по време на работа и водене на бизнеса в или извън помещенията на компанията, както и по отношение на всички външни заинтересовани страни и на хората и ръководителите в компанията.

Условия на труд

София Мед компенсира своите служители със заплати и обезщетения, които отговарят или надвишават законоустановения минимум. Договорите трябва да са писмени споразумения за заетост, съдържащи договорени условия. На служителите в се гарантира спазването на работното време, определено съгласно националното законодателство и съответните отраслови стандарти. Извънредният труд е доброволен
и служителите се компенсират за извънредния си труд в съответствие с местните закони. Обучение се осигурява на всички служители, а се ангажират с равен достъп до възможностите за развитие и обучение.

София Мед трябва да осигури безопасна и здравословна работна среда на всички служители и да осигурява общо благосъстояние на работното място. се ангажира непрекъснато да подобрява здравето и безопасността, като интегрира аспектите на здравето и безопасността във всички трудови дейности.

Механизъм за подаване на оплаквания

Служителите на биват насърчавани да изразяват всички свои опасения относно нарушения при прилагането на тази политика и фимения Кодекс за бизнес поведение, включително тормоз, заплахи или дискриминационно поведение към служителите, сериозни рискове за здравето и безопасността, които биха могли да застрашат здравето и безопасността на служителите, широката общественост или клиентите. София Мед ще разглежда и оценява акуратно докладваните въпроси и при необходимост ще предприема конкретни коригиращи мерки за отстраняване на всички валидни докладвани проблеми. Прозрачна комуникация по отношение на всеки случай на нарушение на човешките права ще бъде публично достъпен в София Мед.

Съответствие

София Мед трябва да спазва разпоредбите на тази политика за труда и правата на човека, както и националните закони и разпоредби. София Мед трябва да направи оценка на прилагането на политиката за труда и правата на човека при планирането на нови бизнес дейности. Ако има разлики между съдържанието на тази политика и националните закони или други приложими стандарти, се прилагат по-строгите изисквания.

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия ръководител, отговорен за София Мед.

 

...............

д-р Йоанис Пападимитриу,

Изпълнителен Директор

 

Март 2023

Manage Cookie Preferences