Устойчиво развитие

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

София Мед се ангажира да отговори на нуждите на обществото като доставя продукти по надежден, приобщаващ и устойчив начин като така създава споделена стойност за всички заинтересовани страни.

София Мед се ангажира да работи по начин, който създава напредък към постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Чрез този ангажимент София Мед се стреми да помогне за запазването на екологичните, социални и икономически активи, които са основни за обществото и важни за дългосрочното създаване на стойност. София Мед
надгражда приноса и развитието на своите служители и изцяло интегрира  устойчивостта в своите стратегии, бизнес планове, операции, като има за цел да увеличи максимално положителния си ефект чрез ангажиране на всички бизнес
партньори.


София Мед предоставя решения и експертиза на клиентите и бизнес партньорите си, оказвайки им подкрепа в постигането на техните амбиции за устойчивост пряко и косвено чрез браншови инициативи. София Мед се ангажира да посрещне настоящите и бъдещите нужди на обществото като се стреми да предоставя нисковъглеродни, кръгови и безопасни продукти в следствие на производствени дейности с респект към служителите, социалните партньори и околната среда.


София Мед се ангажира да спазва всички приложими закони и разпоредби и да работи срещу корупцията и подкупите във всичките им форми. София Мед не толерира подкупи, измама, нелоялна конкуренция и други видове неподходящо
бизнес поведение. София Мед се ангажира да поддържа добри бизнес практики в своята организация и да популяризира тези практики сред своите бизнес партньори.


София Мед се ангажира да предприема действия за борба с изменението на климата, както и за запазване на природните ресурси, на които компанията разчита, за насърчаване на рециклирането и кръговата икономика за създаване на по-устойчиво потребление и производство, като в същото време се стреми да увеличи максимално
използването на скрап.


София Мед непрекъснато се стреми да идентифицира възможности, рискове и поле за подобрение в цялата верига на стойността от различни гледни точки - изменението на климата, кръговата икономика, управлението на ресурсите и зачитането на околната среда и биологичното разнообразие.


София Мед се ангажира да защитава труда и правата на човека, да насърчава безопасните условия на труд, психичното здраве и благополучие, кактои да предоставя на служителите си възможности за обучение и развитие в работата им.


София Мед се ангажира да се отнася с уважение към всички хора, да работи срещу дискриминацията и тормоза във всичките му форми и да бъде приобщаваща организация, която зачита индивидуалните характеристики като пол,
възраст, сексуална ориентация, националност, религиозни и политически убеждения. София Мед се стреми да развива максимално своите служители и да привлича нови таланти, за да създава разнообразна и приобщаваща работен екип с подходящите компетенции.


Устойчивостта и по-конкретно екологичните, социалните и управленските въпроси имат много предизвикателства, рискове и възможности, които са в постоянно развитие. София Мед се ангажира да докладва по политиките за устойчивост, целите и постигнатия напредък и да ангажира с тях всички заинтересовани страни по веригата на стойността, за да разбере по-добре как могат непрекъснато да подобряват своята устойчивост и да допринасят за постигането на по-устойчив свят.

Отчетността и ангажимента да се оперира по социално отговорен и устойчив начин е отговорност на всеки един в София Мед.

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия ръководител,  отговорен за София Мед.


................
д-р Йоанис Пападимитриу
Изпълнителен Директор

Март 2023

 

ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ

 • safety-day_170x100_crop_478b24840a

  Ден по безопасност

 • green-sunday_170x100_crop_478b24840a

  Зелена Неделя

 • football-team_170x100_crop_478b24840a

  Футболният ни отбор

 • christmas-party_170x100_crop_478b24840a

  Коледното тържество

 • open-doors-day_170x100_crop_478b24840a

  Ден на Отворени Врати

Manage Cookie Preferences